Prawo karne

W ramach praktyki z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy usługi w następujących sprawach:

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

Reprezentacja Klienta  jako obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, pomoc osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym, reprezentacja przed sądem w każdej instancji.

Sporządzanie na zlecenie Klienta:
– zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia,
– zażaleń, w szczególności na zastosowanie tymczasowego aresztowania i odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia/śledztwa,
– wniosków, w szczególności o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego takich jak np.: tymczasowego aresztowania, dozoru policji, poręczenia majątkowego.
– apelacji od wyroków sądów w I instancji,
– kasacji.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

Sporządzanie na zlecenie Klienta wniosków o:
– warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
– odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
– warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
– przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
– zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego,
– zatarcie skazania,
– wyrok łączny.

PRAWO WYKROCZEŃ 

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem w każdej instancji.

Sporządzanie na zlecenie Klienta stosownych wniosków, zażaleń, apelacji oraz kasacji.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Reprezentacja nieletnich w postępowaniu prowadzonym przez policję oraz w postępowaniu przed sądem rodzinnym, w tym w postępowaniu odwoławczym i wykonawczym. Reprezentujemy także interesy pokrzywdzonych w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sporządzanie na zlecenie Klienta stosownych pism, środków zaskarżenia, a także wniosków o:
– uchylenie lub zmianę środka tymczasowego,
– zmianę, uchylenie, odstąpienie od wykonywania środków wychowawczych,
– odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonywaniu środków wychowawczych lub środka poprawczego.

cropped-Bez-tytulu.png