Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach praktyki z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na każdym etapie postępowania w tym próby polubownego zakończenia sprawy oraz postępowanie przed instytucjami i sądami w każdej instancji.

W ramach współpracy oferujemy m.in.:

W zakresie spraw z prawa pracy:
– opiniowanie umów o pracę i kontraktów,
– porady prawne dla pracowników w oparciu o umowę o pracę i obowiązujące przepisy prawa pracy,
– ustalenie istnienia stosunku pracy,
– pomoc przy nawiązywaniu, rozwiązywaniu stosunku pracy,
– dochodzenie roszczeń pracowniczych, w tym z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
– przywrócenie do pracy,
– odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
– wypłaty zaległego wynagrodzenia,
– kar dyscyplinarnych,
– odpraw,
– mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,

W zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych:
– odwołania od decyzji w przedmiocie podlegania /niepodlegania ubezpieczeniom społecznym,
– emerytury, renty i zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
– działania zmierzające do umorzenia należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także rozłożenia należności na raty.

cropped-Bez-tytulu.png